top of page

Kiel Theatre Germany 2014

בית ברנרדה אלבה

בעבודה התמקדנו בשני היבטים: חומריות והאסתטיקה של הפשיזם. הבמה כולה נעשתה מחוטי גומי והיה לי חשוב שהחומריות הזו תישמר גם בוידאו.

יצרתי בעזרתו של עמרי גרוסמן שהיה אמון על ה-After Effects תבליט של הדימוי על גבי גריד אורכי. העבודה הייתה כמו פיסול ברשת. יצרנו מדימויים בעלי שני ממדים תבליט על משטח נע. כך יכולנו לשלוט בתנועה של כל אחד מחוטי הגומי הווירטואליים שיצרנו.
 
ברגע הראשון שבו עבודת הוידאו פגשה את הקהל היה נדמה לצופים שחוטי הגומי עצמם הם אלו שזזים, ולא הוידאו שמוקרן עליהם.

בחלק השני של ההצגה ניסיתי ליצור אסתטיקה של פריטים זהים, כמנגנון מאחד שלא משאיר מקום לאינדיבידואל.

בחזרה לכל העבודות

bottom of page