AT&T foundry

2019

magic leap

מוצר חדש, התרגשות חדשה, AT&T בקשה ממני ליצור מיצב אינטראקטיבי

עבור משקפי המציאות הרבודה של magic leap.

שילוב של סביבה פיזית ואתגרים טכנולוגים.

לקוח : AT&T
מתכנת ושותף : רונן תנחום 

:שותפים

בחזרה לכל העבודות